numplr


A Doraemon toy with a dorayaki. (via Dorayaki - Wikipedia, the free encyclopedia)


  1. nanki posted this
To Tumblr, Love PixelUnion